คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

จุดเด่นของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

- ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี
- รับเงินจ่ายคืน
     2%* ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
     2%* ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนถึงครบอายุ 89 ปี
- รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100%*
- เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
- ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน -70 ปี 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ปี)    :      อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท) 
                         ชาย              หญิง
30           :       100.29           95.22
35           :       103.96           98.35
40           :       108.68          102.25
50           :       122.00          113.79

ภาพแสดงผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 95,220 บาท

 

หมายเหตุ :

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

  

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310