คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

แบบตะกาฟุล ออมทรัพย์ 10/9

จุดเด่นของแบบตะกาฟุล ออมทรัพย์ 10/9

 

-รับฮิบะห์ตลอดสัญญารวมอย่างน้อย 184%*
-ให้ความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นและสูงขึ้นถึง 150%*
-รับเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ตั้งแต่ 0 - 70 ปี
-จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ 100,000 บาท
-สามารถลดหย่อนภาษีได้**

อัตราเงินสมทบตะกาฟุล
อัตราเงินสมทบตะกาฟุลต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท : 193 บาทต่อปี เท่ากันทุกเพศทุกวัย

ภาพแสดงผลประโยชน์

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ
 จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาตะกาฟุล
 หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาตะกาฟุลครั้งสุดท้าย
2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
 หรือวันต่ออายุสัญญาตะกาฟุล หรือวันกลับสู่สถานะเดิมของสัญญาตะกาฟุล
 ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีสมาชิกตะกาฟุลแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯ
 พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาตะกาฟุลที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเงินสมทบ
 ตะกาฟุลตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

  

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310