คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์

โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์

 

 

จุดเด่นของ โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์
•ยิ้มอุ่นใจ...กับ
  เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิต และ
15 โรคร้ายแรง
ยาวนานถึงอายุ 99 ปี*
•ยิ้มรับ...กับ  ความคุ้มครองเพิ่มเติม หากตรวจพบ โรคร้ายแรงสำหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก รับผลประโยชน์
สูงสุดถึง 1  ล้านบาท**
•ยิ้มหายห่วง...กับ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร***
*สำหรับแบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น  (ในกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมตามความคุ้มครองของกรมธรรม์)
**สำหรับสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้  (แผนความคุ้มครอง 3)
***สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยหลัก)

 

หมายเหตุ  : 

                    1.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับตนเองเฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
                    2.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับมารดา: เฉพาะ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของบิดามารดา ของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
•ระยะเวลาเอาประกันภัย
         แบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น : ครบอายุ 99 ปี
       สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

•ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
       แบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น : 20 ปี
       สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

•อายุที่รับประกันภัย        :  ตั้งแต่ 25-45 ปี (เฉพาะเพศหญิง)
•การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี
•การตรวจสุขภาพ          : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด*
•การซื้อสัญญาเพิ่มเติม   : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
*บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม

 

ตารางแผนความคุ้มครอง

 

 กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองชีวิต
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย   
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง สำหรับโรคร้ายแรงบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจาก สาเหตุต่อไปนี้
1.การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด   
2.การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)
•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ มีทั้งหมด 6  ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.การดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติด
2.การใช้ยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์ ซึ่งตามกฏหมายแล้วชนิดยานั้นๆ ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์
3.ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV
โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด

•กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยมี       ทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.พยายามฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร หรือ ทำร้ายตัวเอง
2.การบาดเจ็บทางร่างกาย ที่ได้รับผลอันสืบเนื่องมาจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือเดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่เป็นสายการบินพาณิชย์
3.การกระทำของผู้ปกครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

สนใจแบบประกัน  โครงการเมืองไทย เลดี้ สมายล์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด      

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310