คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7


โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

 

 

ออมทรัพย์แบบสุขใจกับโครงการ เมืองไทย Super Saving 14/7
สุขใจ...
    ด้วยเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% *
ถูกใจ...    กับเงินครบกำหนดสัญญาสูงถึง 135%*
อุ่นใจ...    กับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 145%*
โดนใจ ... บริษัทฯจะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี** หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร


*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**กรณีผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี)ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย           

:  14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   

:    7 ปี

อายุที่รับประกันภัย                    

:  1 เดือน – 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 

:  100,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย             

:  รายปี,  ราย 6 เดือน,  ราย 3 เดือน, และ รายเดือน

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม             

:  สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสุขภาพ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่
สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย
อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ปี)  มี

ทั้งหมด 5 ข้อ เช่น  ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2.การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3.การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้  เป็นต้น
เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สนใจแบบประกัน  โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน


ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310