คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์

 

ข้าราชการ... เจ็บป่วย... เข้าโรงพยาบาล... เบิกสวัสดิการได้... แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด!!

 XML:NAMESPACE PREFIX = O /> ถึงแม้ว่าข้าราชการ และผู้อาศัยสิทธิ์* จะสามารถใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสวัสดิการข้าราชการที่มี
แต่รู้หรือไม่ว่า... ยังมีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ หรืออาจมีส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่

 

*ผู้อาศัยสิทธิ์ หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
1.    บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู

ของบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
2.  คู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3.  บิดามารดาของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

จุดเด่นของโครงการ


  หลักประกันมั่นคง...
คุ้มครองชีวิตยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปี
  เติมเต็ม... ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนเกินจากสวัสดิการข้าราชการที่ได้รับ
  คลอบคลุม... ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการข้าราชการได้
  หายห่วง... กับผลประโยชน์ค่าห้อง สูงสุด 3,500 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

และให้ความคุ้มครองอื่นๆ สูงสุดถึง 350,000 บาทต่อปี**
  สบาย...สบาย... ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพง  สามารถชำระเป็นรายเดือนได้
  สมัครง่าย... ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***


**กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 4
***เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุเริ่มรับประกันภัย     :
  15-65 ปี  และมีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่แล้ว
• ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ย :
- แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ  ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี  :  ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์  :  ไม่เกินอายุ 70 ปี****

• การชำระเบี้ยประกันภัย  :   รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
• การตรวจสุขภาพ  :  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

****สำหรับผู้ซื้อที่เป็นผู้อาศัยสิทธิ์ซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยจะไม่เกินอายุ  20 ปี

ตารางแผนความคุ้มครอง และตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัย

 

 

*การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การอยู่รักษาตัวในสถานพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในสถานพยาบาล สองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน
โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย
ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 
 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี


 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
     2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์
หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
         3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะ
ทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ข้าราชการสุขสันต์ มีทั้งหมด 19 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)
อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
(Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว
หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง คลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เป็นต้น


หมายเหตุ  :   สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีใดกรณีหนึ่งได้ดังนี้
1. กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับตนเอง :  เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่
สามารถ
นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
2. กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับบิดา-มารดา : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
สำหรับการประกันสุขภาพ
ของบิดามารดา
ของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 ซึ่งประกาศ
วันที่ 26 ธ.ค. 49

สนใจแบบประกัน  โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

 

ชื่อ-สกุล
อายุ 
วันเกิด วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี  
ต้องการทำสัญญาเพิ่มเติม

 ค่ารักษาพยาบาล 

โรคร้ายแรง
ผู้ป่วยนอก OPD
ชดเชยรายวัน
เบอร์โทรศัพท์
เครื่อข่ายของคุณ DtacAISTrue
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน

 

 

 

 

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310